Obvladovanju s sodelovanjem več strok

Zakaj obvladovanje s sodelovanjem različnih strok?

Za razliko od telesnih in psihiatričnih motenj ima demenca močan vpliv na tudi intelektualne sposobnosti, stopnjo in vrsto aktivnosti posameznika ter na njegova čustva, vedenje in medosebne odnose. Zato obvladovanje demence ne pomeni le zdravljenja zdravstvenega stanja, temveč preureditev celotnega življenja osebe, da se omogoči shajanje in prilagoditev na drastične spremembe.

Ikona žarnice

Obvladovanje demence pomeni preureditev celotnega življenja osebe

To je ogromna naloga, ki je ne more opraviti en sam strokovnjak ali ena sama strokovna skupina. Za zagotovitev izčrpne in osebi prilagojene obravnave je potrebna mreža medsebojno sodelujočih strokovnjakov.

Ekipa, sestavljena iz različnih strok, je skupina povezanih strokovnjakov zdravstvene oskrbe, ki medsebojno tesno sodelujejo in pogosto komunicirajo z namenom optimizacije oskrbe. Vsak član ekipe prispeva svoje edinstveno znanje, spretnosti in izkušnje, s čimer pomaga in krepi celotno ekipo.

Večina strokovnih skupin mora sodelovati v vseh fazah demence, vendar je vloga nekaterih najprimernejša prav v blagi in zmerni fazi. Vse strokovne skupine se morajo zavedati, da so njihove vloge pri obvladovanju demence pomembne in da je sodelovanje bistvenega pomena. Sodelovanje udeležencev v mreži mora biti vodeno in usklajevano glede na skupni načrt oskrbe.

Ikona žarnice

Vsak član ekipe prispeva svoje edinstveno znanje, spretnosti in izkušnje, ki pomagajo in krepijo celotno ekipo

Kaj je dodana vrednost obvladovanja demence s sodelovanjem več strok?

Multidisciplinarna ekipa omogoča koristi tako osebam z demenco in negovalcem, kot tudi ostalim vpletenim strokovnjakom.

Koristi za osebe z demenco in negovalce so:

 • Podrobna ocena osebe z demenco in njenih negovalcev
 • Osebi prilagojena metoda zdravljenja in oskrbe
 • Načrtovane, usklajevane in proaktivne metode zdravljenja
 • Boljša uporaba razpoložljivih farmakoloških zdravljenj
 • Večja uporaba nefarmakoloških metod zdravljenja
 • Nižja pojavnost vedenjskih težav
 • Napotitev na programe za izobraževanje negovalcev
 • Manjša stiska in depresija negovalcev
 • Manj pogosti sprejem v dom za starejše občane ali oskrbni dom

Koristi za strokovnjake so:

 • Učinkovito usklajevanje aktivnosti in komunikacije
 • Boljše reševanje težav
 • Boljše upoštevanje zdravstvenih smernic
 • Učinkovita uporaba virov
 • Manjša možnost kliničnih napak in podvajanja dela
 • Boljši prehodi pri oskrbi
 • Boljše zaznavanje sočasnih in potencialno ozdravljivih stanj
Ikona žarnice

Obvladovanje s sodelovanjem različnih strok nudi koristi osebam z demenco, negovalcem in strokovnjakom

Kakšni so finančni vidiki obvladovanja demence s sodelovanjem več strok?

Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok najprej zahteva dodaten čas in trud za vzpostavitev ustreznih komunikacijskih kanalov in dokumentacijskih sistemov. Vendar pa je v končni fazi sodelovalni model oskrbe lahko stroškovno nevtralen ali celo zniža stroške, saj se zmanjša stopnja institucionalizacije, sprejemov v bolnišnice in neustrezne uporabe zdravstvenih in socialnih storitev, ki imajo ključno vlogo pri nastanku stroškov. Sodelovalni model oskrbe ima zlasti potencial pri izboljšanju kakovosti življenja z nižjimi stroški v primerjavi z običajno oskrbo.