Prehľad multidisciplinárneho manažmentu

Prečo je dôležitý multidisciplinárny manažment demencie?

Na rozdiel od ochorení výlučne fyzického pôvodu alebo psychiatrických porúch má demencia vážny dopad na intelektuálnu kapacitu, úroveň a rozsah aktivít, emócie, správanie jednotlivca a jeho interpersonálne vzťahy. Manažment demencie sa preto netýka iba liečby zdravotných ťažkostí, ale skôr ide o preusporiadanie celého života osoby, aby dokázala zvládať a prispôsobiť sa dramatickým zmenám.

Ikona žiarovka

Manažovanie demencie predstavuje preusporiadanie celého života osoby.

Ide o náročnú úlohu, ktorú nedokáže splniť jeden odborník alebo skupina odborníkov rovnakého profesionálneho zamerania. Na zabezpečenie komplexnej a na osobu zameranej liečby je potrebný multidisciplinárny tím.

Multidisciplinárny tím je skupina úzko spolupracujúcich zdravotníckych pracovníkov, ktorí pravidelne komunikujú za účelom optimalizácie starostlivosti. Každý člen tímu prispieva svojimi jedinečnými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami k podpore a obohateniu tímu.

Je potrebné, aby väčšina odborníkov spolupracovala počas celého priebehu ochorenia demencie, zatiaľ čo intervencie niektorých zdravotníckych profesií sú najvhodnejšie v štádiu ľahkej a stredne ťažkej demencie. Všetky profesionálne skupiny si musia byť vedomé toho, že ich prínos k liečbe demencie je významný a že spolupráca je nevyhnutná. Spolupráca členov tímu by mala byť riadená a koordinovaná prostredníctvom jednotného plánu starostlivosti.

Ikona žiarovka

Každý člen tímu prispieva svojimi jedinečnými znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami, čím podporuje a obohacuje celý tím.

Čo je pridanou hodnotou multidisciplinárneho manažmentu demencie?

Multidisciplinárny tím ponúka výhody ľuďom s demenciou a ich opatrovateľom, ale tiež profesionálom, ktorí sú zapojení do liečby a terapie:

Výhody pre ľudí s demenciou a opatrovateľov zahŕňajú:

 • Komplexné posúdenie stavu človeka s demenciou a jeho opatrovateľov
 • Individualizované intervencie a riešenia
 • Plánované, koordinované a proaktívne intervencie
 • Lepšie využitie dostupných farmakologických prístupov
 • Častejšie využívanie nefarmakologických intervencií
 • Zníženie výskytu porúch správania
 • Odporúčania na vzdelávacie programy pre opatrovateľov
 • Zníženie pociťovanej miery záťaže a stresu u opatrovateľov
 • Zníženie množstva umiestnení do zariadení rezidenčného bývania alebo opatrovateľských zariadení

Výhody pre profesionálov zahŕňajú:

 • Efektívna koordinácia a komunikácia
 • Efektívnejšie riešenie problémov
 • Zlepšenie dodržiavania lekárskych odporúčaní
 • Efektívne využívanie zdrojov
 • Zníženie chybovosti zo strany zdravotníckych pracovníkov a duplicitného vynakladania úsilia
 • Zlepšenie procesu prechodu v systéme starostlivosti

Zlepšenie záchytu komorbídnych a potenciálne liečiteľných stavov.

Ikona žiarovky

Multidisciplinárny manažment ponúka výhody ľuďom s demenciou, opatrovateľom a profesionálom.

Aké sú ekonomické dôsledky multidisciplináreho manažmentu demencie?

Multidisciplinárny manažment ochorenia demencie si spočiatku vyžaduje viac času a úsilia na vytvorenie vhodných komunikačných kanálov a systému dokumentácie. V konečnom dôsledku však model starostlivosti založený na spolupráci môže ušetriť financie alebo prinajhoršom nevyžaduje žiadne náklady navyše a to prostredníctvom zníženia počtu prípadov inštitucionalizácie pacienta, hospitalizácií a neopodstatneného využívania zdravotných a sociálnych služieb, čo sú kľúčové faktory z hľadiska nákladov. Konkrétne multidisciplinárny model starostlivosti má potenciál zlepšiť kvalitu života pri nižších nákladoch v porovnaní s bežnou starostlivosťou.