Описание на деменцията

Деменцията се нуждае от Вас

Деменцията е здравословно състояние, което се отразява цялостно на човека. Тя променя неговите когнитивни умения, способността му да функционира, поведението и физическото му благосъстояние. С Вашите знания и умения, като медицински специалист, Вие можете значително да подобрите начина на живот на хората с деменция и близките, които се грижат за тях. Използването на тази платформа може да Ви помогне да подобрите уменията си и да разширите знанията си, да станете по-ефективен(а) в работата си и да се усъвършенствате като професионалист.

Деменцията е често срещан и нарастващ здравословен проблем

Деменцията е обществено и здравословно предизвикателство, чиито мащаби не спират да нарастват. Почти невъзможно е да се намери някой, който не е бил засегнат по някакъв начин от деменцията вкл. и в рамките на семейството или приятелския кръг. В световен мащаб, около 40-50 милиона души живеят с деменция. Съотношението между хората над 65 години и хората в работоспособна възраст се очаква да нарастне значително (възрастово зависимо съотношение). Увеличението на продължителността на живота ще доведе до увеличение на броя на хората, живеещи с деменция с 50% през следващите две десетилетия.

Състояние на Националната стратегия за хората с деменция в България

По инициатива на Българското дружество по деменция беше изготвен проект за Национална стратегия за хората с деменция. Тази инициатива беше подкрепена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, от Омбудсмана, както и от съсловни и неправителствени организации. В периода май-ноември 2019 г. се проведоха няколко срещи на Работна група определена от Министъра на здравеопазването. Изготвен бе Проект за стратегически насоки за подобряване на диагностиката, превенцията и лечението на деменциите, който бе предаден през декември 2019г. в Министерство на здравеопазването.

Предлаганите стратегически насоки са изготвени въз основа на анализа на актуалното състояние на грижите за хората с деменция у нас, стратегията на СЗО (2018г.) към разпознаване на възрастните хора и хората с деменция като приоритет на обществото, глобалния план за действие срещу деменцията на СЗО (Global Action Plan on the public health response to dementia 2017-2025.WHO, 2017), действащата Национална здравна стратегия (2014 - 2020), Националната стратегия за хората с увреждания (2016 – 2020).

Проектът обхваща всички препоръчани от СЗО основни сфери на Глобалния план за действие срещу деменциятя (2017-2025). Стратегическите направления на действие са съобразени със съвременното разбиране за създаване на качествени условия за грижите за хората с деменция и близките им и интеграцията им в обществото, което изисква мултидисциплинарен подход и индивидуализирана грижа според потребностите и ресурсите на всеки страдащ от деменция и на неговите близки и включват:

 • ранна/навременна диагноза на хората с деменция;
 • превенция на когнитивните нарушения, намаляване на риска от деменция;
 • координация на здравните и социалните следдиагностични грижи; 
 • развитие на мрежа от звена/центрове за диагноза, лечение, грижи;
 • подкрепа на научно-изследователската дейност в областта на деменциите;
 • осигуряване на подкрепа за обгрижващите хората с деменция;
 • обучение и тренинг на професионалистите включени в диагнозата, лечението и грижите на хората с деменция;
 • повишаване на обществената осведоменост и създаване на приятелска среда за хората с деменция;
 • защита на човешките права на хората с деменция (правни аспекти)

Голяма част от предложенията в Проекта са включени в Националната здравна стратегия до 2030 г. приета от Министерство на здравеопазването през 2020 г. в раздела „Остаряване в добро здраве и гериатрични грижи“.

Деменцията представлява съвкупност от симптоми, които могат да имат много причини

Деменцията не е заболяване, а съвкупност от симптоми (медицинският термин е „синдром“), която може да бъде резултат от много причини, включително заболявания на мозъка - при които нервните клетки постепенно се губят (невродегенерации), инфекции, възпаления, травми на главата, тумори и др. Симптомите на деменция се отнасят до когнитивните способности, ефективността на ежедневните дейности, поведението, емоционалното състояние, социалното поведение и физическото функциониране. Комбинацията от симптомите би могла да варира много в зависимост от това кои части на мозъка са най-силно засегнати от основната причина.

Деменцията се отразява значимо върху човека и семейството му

Деменцията има цялостно отражение върху човека по отношение на личността и самочувствието му. Той също така променя ролите и взаимоотношенията в семейството си, както и в по-широките социални кръгове, в които участва. Постепенно развиващите се симптоми в крайна сметка водят до инвалидизация.

Поради тази причина, деменцията има много голям ефект върху цялостното качество на живота на индивида. Качеството на живота на индивида не зависи само от когнитивните нарушения, резултат от патологичния процес. До голяма степен, то се определя от степента на автономност на човека, поддържането на обичайния стил на живот, поставянето на цели, изпълняването и участието в значими занимания (в ранен етап на синдрома), от поддържане на комфорта и достойнството (в по-напредналите етапи). Т.е., до голяма степен заобикалящата среда е ключова и може да има компенсаторна функция. Важно е да се осъзнае, че всички тези фактори подлежат на промяна.

Иконка с крушка за лампа

Много професии могат да допринесат за подобряване на качеството на живот на хората с деменция и техните близки.

Качеството на живот на хората с деменция може да бъде подобрено

За дълъг период от време, деменцията е била разглеждана като състояние, което не може да бъде предотвратено или лекувано. В момента обаче, се забелязва промяна към по-оптимистична перспектива. Въпреки че до този момент продължава да няма лечение за повечето заболявания, водещи до деменция, голяма част от проявленията й могат да бъдат контролирани. По този начин качеството на живота на човека, диагностициран с деменция и неговото семейство, може да бъде подобрено.

Основнa цел на справянето с деменцията e осигуряването на оптимално качество на живот по време на заболяването. Това може да се постигне чрез увеличаване на функционалните способности и насърчаване на независимостта, възстановяване на загубената функция (когато има потенциал за това), или адаптиране към загубена функция (която не може да бъде възстановена). Фигурата по-долу илюстрира, че интервенциите могат да се прилагат на много нива.

В днешно време деменцията може да бъде разглеждана по нов по-оптимистичен начин, според който хората с деменция биха могли да се радват на достоен живот, изпълнен с уважение и подкрепа. Успешното сътрудничество между различните „актьори“, работещи върху справянето с деменцията (терапевти, социални работници, медицински сестри, физиотерапевти, общопрактикуващи лекари, психиатри, невролози, психолози и др.), е съществено, за да може да се запази качеството на живот както на самия пациент с деменция, така и на неговото семейство.

 

Иконка с метла

Жени се затруднявала да се справи с ежедневната грижа за себе си и дома си. Тя не била сигурна дали е взела лекарствата си, дали е проверила пощата си и как да използва новата си пералня. Социалният работник ѝ препоръчал си помага с бележки, които да ѝ напомнят за задачите и да ѝ помагат да организира деня си по-добре.

Иконка с крушка за лампа

Диана наблюдавала затруднения в намирането на думи у съпруга си. Следвайки препоръката на терапевт, когото посетили, тя намерила когнитивни упражнения и започнала да ги прилага със съпруга си, докато водели разговори на различни теми.

Иконка с разтревожено лице

Даниел усещал тревожност и напрежение през деня без да има ясно обяснение. След няколко срещи с доброволец, по време на които заедно свирили на пиано, той успял да се успокои и да намали тревожността си.

Литература

 • Alzheimer Europe: Dementia in Europe Yearbook 2019. Estimating the prevalence of dementia in Europe. Luxembourg: Alzheimer Europe 2019
 • Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: Die Bayerische Demenz-Strategie. München 2016
 • European Commission: The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060). Brussels, European Commission 2015
 • Gál Z, Lux G, Illés I. Danube Region – Analysis and long-term development trends of the macro-region. Pécs, Institute for Regional Studies, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences 2013
 • Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V et al.: Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 396: 413-446, 2020
 • Poulos CJ, Bayer A, Beaupre L, et al. A comprehensive approach to reablement in dementia. Alzheimers Dement 3: 450-458, 2017
 • Siyam A, Poz MRD eds. Migration of Health Workers: WHO Code of Practice and the Global Economic Crisis. Geneva: World Health Organization 2014
 • Waldemar G, Dubois B, Emre M, et al. Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline. Eur J Neurol 14: e1-26, 2007
 • World Health Organization: International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva, World Health Organization 2001
 • Wu Y-T, Beiser AS, Breteler MMB et al.: The changing prevalence and incidence of dementia over time – current evidence. Nat Rev Neurol 13: 327-339, 2017