Normálne starnutie a demencia

Demencia nie je normálnou súčasťou starnutia

Mnohí ľudia sa s pribúdajúcim vekom sťažujú na svoje kognitívne schopnosti, najmä na pamäť. Zapamätanie informácií môže trvať dlhšie, ich pozornosť môže byť ľahšie rozptýlená a môžu mať ťažkosti s multitaskingom. Môže byť veľmi ťažké rozlíšiť, či sú tieto zmeny normálne, alebo či by človek mal radšej navštíviť lekára.

Jeden z dôvodov, prečo demencia nebýva diagnostikovaná už v raných štádiách je, že laická verejnosť, a často aj odborníci, považujú symptómy demencie za normálnu súčasť starnutia a nepremýšľajú nad demenciou ako nad niečím, čo je nutné riešiť napríklad v ambulancii všeobecného lekára. Je dôležité podotknúť, že demencia nielenže nie je normálnou súčasťou staroby, nejde ani o duševnú chorobu. Demencia je zdravotný stav, ktorý má príčinu a identifikovateľné a taktiež manažovateľné symptómy.

Kritériá na rozlíšenie normálneho starnutia a demencie

Vo väčšine prípadov (napríklad pri neurodegeneratívnych ochoreniach mozgu) sa demencia vyvíja postupne a neexistuje jasná hranica medzi normálnym starnutím a počiatočným štádiom demencie. Existujú však tri kritériá, ktoré v rozlíšení pomáhajú:

 1. miera zmeny v priebehu času.
 2. pretrvávanie ťažkostí.
 3. dopad na aktivity denného života.

1. Miera zmeny v priebehu času

Niektoré kognitívne schopnosti (pre definíciu tohto pojmu si prečítajte podkapitolu „Symptómy demencie“) sa s postupujúcim vekom môžu mierne zhoršovať. Platí to najmä pre kognitívne funkcie, ktoré vyžadujú získavanie a spracovávanie nových informácií, ako je pamäť, exekutívne funkcie a rýchlosť spracovania informácií. Tieto schopnosti sú niekedy označované ako „fluidná inteligencia“. Tieto schopnosti sa však menia v čase len veľmi pomaly. Ostatné kognitívne funkcie a získané vedomosti (niekedy nazývané aj „kryštalická inteligencia“) zostávajú  vo veľkej miery stabilné aj s pribúdajúcim vekom. Preto nie sú obzvlášť užitočné pri identifikácii demencie.

2. Pretrvávanie ťažkostí

Pri neurodegeneratívnych ochoreniach mozgu sú zhoršenie kognitívnych schopností, zníženie schopnosti zvládať aktivity denného života a zmeny v správaní, spôsobené nezvratným poškodením a stratou nervových buniek a spojení medzi nimi. Symptómy preto pretrvávajú a postupne sa zhoršujú, hoci je možné, že výkon zo dňa na deň fluktuuje. Epizodicky sa vyskytujúca strata pamäti a orientácie, krátkodobé zhoršenie pozornosti  či občasné problémy s nachádzaním správnych slov, zvyčajne neindikuje začínajúcu demenciu.

3. Dopad na aktivity denného života:

Vo svojej definícii je demencia charakterizovaný kognitívnym a / alebo funkčným narušením, ktoré je natoľko závažné, že zasahuje do každodenných aktivít.  Občasná zábudlivosť alebo problémy s vybavovaním slov nemajú vplyv na každodenné fungovanie človeka, hoci tieto mierne problémy môžu postupne v priebehu niekoľkých rokov progredovať do demencie. Je však dôležité podotknúť, že vzdelaní ľudia môžu byť schopní do veľkej miery kompenzovať kognitívny úbytok a ich každodenné fungovanie sa nemusí zmeniť.

Spočiatku normálne zmeny samozrejme môžu postupne prerásť do miernej kognitívnej poruchy a neskôr do demencie (Prečítajte si viac v podkapitole „Podoby a štádiá demencie“). Diagnóza môže byť potvrdená len po komplexnom vyšetrení (Prečítajte si viac v kapitole 2 „Rozpoznávanie demencie“)

Rozlíšenie prejavov normálneho starnutia a demencie

Táto tabuľka na ilustráciu nepatrných rozdielov uvádza príklady možných zmien v dôsledku normálneho starnutia alebo v dôsledku skorého štádia demencie. Je však dôležité mať na pamäti, že každý je odlišný a nie u každého človeka s demenciou sa prejavia všetky tieto zmeny.

Porovnanie príznakov normálneho starnutia a demencie

Normálne starnutie

Demencia

Pamäť a učenie

 • Zabúdanie mien alebo dátumu stretnutia, schopnosť si neskôr spomenúť.
 • Občasné zabúdanie toho, čo niekto povedal.
 • Občasné položenie vecí na iné miesto, než patria.
 • Zabúdanie mien blízkych priateľov alebo rodiny, nemožnosť vybaviť si nedávne udalosti.
 • Opakované kladenie tých istých otázok.
 • Umiestnenie vecí na nezvyčajné miesta – napríklad položenie kľúčov od domu do skrinky v kúpeľni.

Exekutívne funkcie (plánovanie, riešenie problémov a rozhodovanie)

 • Mierne pomalšie reagovanie alebo potreba viac času na premyslenie.
 • Znížená schopnosť zvládať viaceré úlohy naraz.
 • Raz za čas robenie zlého rozhodnutia..
 • Príležitostne pomýlenie sa pri spravovaní rodinných financií.
 • Zmätenosť pri plánovaní alebo premýšľaní o veciach.
 • Veľké ťažkosti so sústredením.
 • Často zlý úsudok pri práci s peniazmi alebo pri posudzovaní rizík.
 • Ťažkosti pri sledovaní výdavkov a účtov.

Jazyk

 • Občas dlhšie hľadanie správneho slova.
 • Potreba intenzívnejšieho sústredenia sa na udržanie konverzácie.
 • „Stratenie nite“ pri vyrušení alebo pri hovorení  viacerých ľudí naraz.
 • Časté problémy s nájdením správneho slova.
 • Problémy s porozumením a zapojením sa do konverzácie.
 • Časté “strácanie nite“ pri rozhovore.

Orientácia

 • Chvíľková zmätenosť v dátume alebo dni v týždni, schopnosť vybaviť si ho neskôr.
 • Vkročenie do miestnosti a zabudnutie dôvodu, schopnosť si spomenúť vzápätí.
 • Strata poňatia o dátume, ročnom období a plynutí času.
 • Strácanie sa, dezorientácia aj na známom mieste.

Vizuo-percepčné schopnosti

 • Zmena videnia v dôsledku sivého zákalu alebo iných zmien v oku.

 • Problémy s interpretáciou vizuálnych informácií, napríklad ťažkosti s odhadovaním vzdialeností na schodoch.

Nálada a správanie

 • Občasná únava z práce, rodinných záležitostí.  a spoločenských povinností.
 • Občasné pocity smútku alebo úzkosti.
 • Pocity nervozity pri narušení systému a rutiny
 • Uzatvorenie sa do seba, strata záujmu.
 • Neobvyklé pocity smútku, úzkosti, strachu; strata sebavedomia.
 • Ľahká rozrušiteľnosť, či už doma, v práci alebo s priateľmi.

Referencie a ďalšie čítanie