Dôležitosť multidisciplinárneho plánu starostlivosti

Čo je plán starostlivosti?

Plán starostlivosti má písomnú podobu, je jasný, jednoduchý a presný. Musí vysvetľovať, aká starostlivosť je osobe poskytovaná, musí obsahovať pohotovostné plány do budúcnosti a zahŕňať opatrenia na preskúmanie. Ide o dohodu, ktorá pomáha terapeutom a pacientom urobiť pozitívnu zmenu smerom k riešeniu problémov. Plán starostlivosti povzbudzuje profesionálov, ľudí s demenciou a ich opatrovateľov k spolupráci. Vzájomne odsúhlasia ciele, identifikujú potreby podpory, vypracujú a implementujú akčné plány a monitorujú progres. Je to nepretržitý proces, nie jednorazová udalosť. Plán starostlivosti by mal byť písaný z pohľadu zameraného na človeka s demenciou, vrátane pohľadov a potrieb opatrovateľov. Informácie musia byť zaznamenané takým spôsobom, aby boli prístupné osobe s demenciou, jazykom, ktorý je jej zrozumiteľný. Plán starostlivosti by mal byť personalizovaný a individualizovaný pre každého jednotlivca. Ak je pacientovi predpísaná farmakoterapia, lekár by mal naplánovať raz za 3-4 mesiace kontrolu. Monitorovanie by malo zahŕňať posúdenie úrovne pacientových kognitívnych schopností, funkčnosti, správania, zdravotného stavu, úprav v domácnosti, služieb komunitnej podpory a prípadne rozhodnutí týkajúcich sa inštitucionálnej starostlivosti.

Prečo je dôležité plánovanie starostlivosti?

Demencia je komplexné ochorenie, ktoré si vyžaduje komplexný manažment. Zvyčajne sú do manažmentu zapojení odborníci s rôznym profesionálnym zameraním (napr. všeobecní lekári, špecialisti, psychológovia, zdravotné sestry, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logopédi a farmaceuti). Aktivity týchto aktérov musia byť naplánované. Plánovanie starostlivosti je rozhodujúcim prvkom pri poskytovaní vysoko kvalitnej starostlivosti ľuďom s demenciou a pri podpore ich rodín a opatrovateľov.

Kedy by malo dôjsť k plánovaniu starostlivosti?

Plánovanie starostlivosti by sa malo realizovať čo najskôr po stanovení diagnózy a malo by byť každoročne (prinajmenšom) prehodnocované s účasťou osoby s demenciou a jej rodiny alebo opatrovateľov, aby reflektoval zmeny v potrebách a želaniach.

Aké sú výhody plánovania starostlivosti?

Výskum preukázal, že plánovanie starostlivosti poskytuje množstvo výhod – nielen osobe s demenciou a ich opatrovateľom, ale tiež opatrovateľskému tímu. Zlepšuje kvalitu života ľudí s demenciou a ich opatrovateľov, znižuje výskyt porúch správania, zlepšuje kvalitu poskytovanej starostlivosti a dodržiavanie lekárskych odporúčaní, podporuje k využívaniu psychosociálnych (nefarmakologických) intervencií, znižuje mieru inštitucionalizácie, podporuje využívanie komunitných služieb a prispieva k účinnejšiemu záchytu komorbídnych zdravotných ochorení.

Základné prvky plánu starostlivosti

D

Diagnosis review (prehodnotenie diagnózy)

Malo by sa skontrolovať, či je stanovená diagnóza správna a či jej osoba s demenciou a jej rodina / opatrovatelia rozumejú

E

Effective support for carers (efektívna podpora pre opatrovateľov)

Identifikovať opatrovateľa/ľov; poskytnúť všetky potrebné informácie, právne a finančné poradenstvo, ponúknuť účasť na výskume.

M

Medication review (prehodnotenie medikácie)

Skontrolovať, či nedochádza k polyfarmácii, minimalizovať užívanie liekov, ktoré majú negatívny vplyv na kogníciu, vysadiť všetky lieky, ktorých užívanie nie je nutné.

E

Evaluation of risks (zhodnotenie rizík)

Skontrolovať úroveň prežívaného stresu u opatrovateľa, komorbiditu, zmeny v správaní.

N

New symptoms inquiry (identifikácia nových príznakov)

Zistiť, či sa objavili nové príznaky.

T

Treatment and support (liečba a podpora)

Zhodnotenie farmakologických a nefarmakologických prístupov.

I

Individuality ( individualita)

Zabezpečiť, aby ostali zachované záujmy, záľuby, fungovanie v spoločnosti a aktivity osoby s demenciou

A

Advance care planning (pokročilé plánovanie starostlivosti)

Plánované riešenie otázok týkajúcich sa záverečnej fázy života.

     

Ďalšie čítanie

  • Karen MR, & Lopez RP. Transitions in dementia care: Theoretical support for nursing roles. Online J Isues Nurs 17: 4, 2012
  • Ledgerd R, Hoe J, Hoare Z, Devine M, Toot S, Challis D, & Orrell M. Identifying the causes, prevention and management of crises in dementia. An online survey of stakeholders. Int J Geriatr  Psychiatry 31: 638–647, 2016
  • MacNeil Vroomen J, Bosmans JE, van Hout HPJ, de Rooij SE. Reviewing the definition of crisis in dementia care. BMC Geriatr 13, 10, 2013