Nefarmakologické intervencie

Current pharmacological treatments contribute little to the quality of life of people with dementia. They need to be complemented by non-pharmacological interventions which have a potential of improving or maintaining quality of life by:

 • reinforcing or stabilising functional ability
 • compensating difficulties
 • reducing barriers
 • enhancing communication
 • reducing behavioural problems
 • providing a safe and supportive environment
 • ensuring physical, psychological, and spiritual well-being.

It is important to note that the symptoms of dementia, particularly changed behaviours (e.g., apathy, agitation, irritability, hyperactivity) are often caused by unmet needs, inappropriate communication styles, loneliness, and boredom – i. e. by causes which are modifiable.

Aké druhy nefarmakologických intervencií sú k dispozícii?

Podľa príslušných cieľov a stratégií možno rozlíšiť šesť hlavných foriem nefarmakologických intervencií.

1. Intervencie zamerané na poznanie
Kognitívna stimulácia: Zapojenie do rôznych aktivít a diskusií, zvyčajne vo forme skupinových sedení vedených vyškoleným koordinátorom a zameraných na všeobecné zlepšenie kognitívnych a sociálnych funkcií.
Kognitívny tréning: Riadený nácvik súboru úloh zameraných na špecifické kognitívne funkcie, ako je pamäť, rýchlosť spracovania informácií alebo vizuálno-priestorové schopnosti. Kognitívny tréning môže zahŕňať učenie sa pamäťových stratégií (mnemotechniky) a môže sa ponúkať v rámci individuálnych alebo skupinových sedení.
Reminiscenčná terapia: Spomínanie na udalosti v živote človeka; zvyčajne zahŕňa týždenné skupinové stretnutia, na ktorých sú účastníci povzbudzovaní, aby rozprávali o minulých udalostiach, často za pomoci pomôcok, ako sú fotografie, hudba alebo predmety z domácnosti. "Knihy života" sú individuálne zbierky dôležitých udalostí s použitím tradičných alebo elektronických médií.
Rečová a jazyková terapia: Tréning rečových a jazykových zručností na zlepšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie.

2. Intervencie zamerané na funkcie
Kognitívna rehabilitácia: Individuálny prístup, pri ktorom sa určujú osobne relevantné ciele a terapeut spolupracuje s osobou a jej rodinou na vypracovaní stratégií na dosiahnutie týchto cieľov, pričom kľúčovým prvkom je rozvoj a implementácia kompenzačných stratégií.
Pracovná terapia: Zaoberá sa základnými a komplexnými činnosťami každodenného života; vzdelávaním, prácou a domácimi prácami, hrou a voľným časom a sociálnou participáciou. Ergoterapeuti podporujú ľudí pri udržiavaní aktivity a nezávislosti, pokiaľ ide o údržbu domácnosti, prípravu jedla, nakupovanie, mobilitu, finančné riadenie a komunikáciu. Ergoterapia môže využívať zariadenia podpornej technológie.
Asistenčné technológie: Cieľom je zachovať zdravé a bezpečné prostredie, umožniť ľuďom s demenciou žiť nezávisle, znížiť stres a záťaž neformálnych opatrovateľov, udržať ľudí s demenciou v kognitívnej kondícii, zlepšiť kvalitu ich života a oddialiť ich umiestnenie do ústavov. Medzi druhy technológií pre ľudí s demenciou patria bezpečnostné zariadenia, pamäťové pomôcky, nástroje na podporu sociálnych vzťahov a interakcie, zariadenia na podporu každodenných úloh, nástroje na podporu voľnočasových aktivít a programy odbornej prípravy pre odborníkov. Virtuálna realita a rozšírená realita sú dôležitou rozvíjajúcou sa oblasťou.
Úprava prostredia: Dizajn a úpravy fyzického prostredia priateľské k demencii môžu zahŕňať osvetlenie, povrchy na chôdzu, schody, sedenie, známosť prostredia, usporiadanie predmetov, riadenie zvuku a signály podporujúce orientáciu.

 3. Intervencie zamerané na správanie
Modifikácia správania: Úprava okolností alebo udalostí, ktoré vyvolávajú cieľové správanie, posilňovanie želaného správania, zavedenie rutinného správania, relaxačné techniky a výučba komunikačných zručností.
Kognitívno-behaviorálna terapia: Táto technika sa používa na zníženie depresie a úzkosti u ľudí s demenciou. Nezameriava sa na úpravu dysfunkčných myšlienok, ale na zavedenie zmysluplných a príjemných činností.

4. Intervencie zamerané na emócie
Muzikoterapia, tanečná terapia, terapia umením: Počúvanie alebo hranie hudby; tvorivé činnosti, empatia, uznanie subjektívnych názorov ľudí s demenciou, používanie esenciálnych olejov na podporu relaxácie a spánku; pôsobenie na zmysly prostredníctvom osvetlenia, farieb, dotykov, vôní a zvukov.
Overovanie: Empatia, uznanie subjektívnych názorov ľudí s demenciou
Aromaterapia, multisenzorická stimulácia: Používanie esenciálnych olejov na podporu relaxácie a spánku; pôsobenie na zmysly prostredníctvom osvetlenia, farieb, dotyku, vôní a zvukov.

5. Intervencie zamerané na fyzickú aktivitu
Fyzické cvičenie: Cvičenia musia byť prispôsobené fyzickým možnostiam osoby s demenciou. Cieľom je päťkrát 30-45 minút stredne náročnej aktivity zahŕňajúcej cvičenia na vytrvalosť, silu, flexibilitu a rovnováhu.

6. Intervencie zamerané na opatrovateľa
Podporné skupiny pre opatrovateľov: Sú zamerané na zlepšenie schopnosti opatrovateľov vyrovnať sa s demenciou. Takéto programy zvyčajne kombinujú informácie o demencii s praktickým riešením problémov, najmä pokiaľ ide o zmenu správania, zvládanie stresu, právne, ako aj finančné poradenstvo.

V ktorom štádiu demencie by sa mali používať nefarmakologické intervencie?

Rôzne typy nefarmakologických intervencií sú najvhodnejšie v určitých štádiách demencie. V štádiu miernej demencie sú najviac užitočné intervencie zamerané na poznávanie a aktivity. V štádiu stredne ťažkej demencie sú vhodné intervencie zamerané na správanie. V štádiu ťažkej demencie sú potrebné nefarmakologické liečby, ktoré sa snažia zlepšiť pohodu. Fyzická aktivita, asistenčné technológie a intervencie zamerané na opatrovateľov sú nevyhnutné vo všetkých štádiách.

Účinnosť nefarmakologických intervencií

Intervencie zamerané na poznanie

Kognitívna stimulácia
Programy kognitívnej stimulácie prospievajú kognícii u ľudí s miernou až stredne ťažkou demenciou nad rámec akýchkoľvek účinkov liekov. Tento prínos sa udržiava až tri mesiace po ukončení liečby. Kognitívna stimulácia prináša aj zlepšenie kvality života a pohody, ktorú si sami hodnotia, a zlepšenie hodnotenia komunikácie a sociálnej interakcie zo strany personálu. Nemala žiadny vplyv na náladu, aktivity každodenného života, zmenené správanie alebo výsledky rodinných opatrovateľov. Zistilo sa, že počítačové formy kognitívnej stimulácie sú rovnako účinné ako tradičné formy.

Kognitívna príprava
U ľudí s miernou kognitívnou poruchou má počítačový kognitívny tréning malé až stredne veľké účinky na globálne poznávanie, pozornosť a pamäť. U ľudí s demenciou má len slabé účinky na celkové kognitívne schopnosti. Nedostatok preukázateľných významných prínosov vyplývajúcich z kognitívneho tréningu môže byť spôsobený metodologickými problémami. Najmä niektoré prínosy nemusia byť zachytené dostupnými výslednými meraniami.

Reminiscenčná terapia
U ľudí s demenciou má reminiscenčná terapia malý účinok na kognitívne funkcie a mierny účinok na depresívne symptómy.

Rečová a jazyková terapia
Ľudia s jazykovými variantmi frontotemporálnej demencie (primárna neplynulá afázia, sémantická demencia) môžu mať prospech z logopedickej terapie, ktorá im pomôže prispôsobiť sa ich jazykovým ťažkostiam a osvojiť si alternatívne spôsoby komunikácie. U ľudí s primárnou non-fluentnou afáziou 11 mesiacov týždennej logopedickej terapie počas 11 mesiacov pomáha zachovať schopnosť pomenovania.
Intervencie zamerané na funkcie

Kognitívna rehabilitácia
U ľudí s miernou až stredne ťažkou demenciou poskytuje osem individuálnych sedení kognitívnej rehabilitácie, ktoré vykonáva špeciálne vyškolený ergoterapeut v domácnostiach účastníkov, významné zlepšenie, pokiaľ ide o výkon pri vopred stanovených osobne relevantných cieľoch.

Ergoterapia
Ergoterapia má pozitívny vplyv na aktivity každodenného života a kvalitu života ľudí s demenciou a zároveň zlepšuje zručnosti opatrovateľov. V ústavnej starostlivosti poskytovanie individuálne prispôsobených zmysluplných aktivít ľuďom s demenciou znižuje problémové správanie.

Asistenčné technológie
Iba niekoľko hodnotiacich štúdií zahŕňalo osoby s demenciou. Väčšina štúdií testovala zariadenia, ktoré podporujú každodenné životné činnosti, monitorovanie bezpečnosti a zdravotnú starostlivosť. Patria medzi ne lokalizačné zariadenia, automatické dávkovače liekov, automatické osvetlenie, zjednodušené mobilné telefóny a diaľkové ovládanie televízie. Zariadenia na nočné monitorovanie (alarmy na odchod z postele, poplašné systémy, sledovacie zariadenia, automatické nočné svetlá, náramky s teleasistenciou) znižujú výskyt pádov a odchodov z domu bez dozoru. Zložitejšie zariadenia môžu byť pre ľudí s poruchami poznania mätúce a dráždivé.

Úprava prostredia
Odstránenie nepotrebných predmetov, zjednodušenie prostredia, označovanie predmetov, používanie farebného kontrastu a účelné umiestnenie predmetov znižuje množstvo pomoci potrebnej na vykonávanie činností každodenného života a podporuje nezávislosť. Zníženie hluku môže znížiť nežiaduce správanie. Domáca atmosféra pri stolovaní a usporiadanie s možnosťou vlastnej pomoci zvyšuje príjem potravy a zlepšuje komunikáciu. Šípky a značky so slovom "toaleta" a obrázkom môžu byť účinné pri usmerňovaní ľudí s demenciou, aby samostatne vstúpili na toaletu a použili ju.
Intervencie zamerané na správanie

Riadenie správania
Manažment správania môže znížiť problémové správanie, zvýšiť sebadôveru opatrovateľov pri zvládaní správania a zlepšiť emocionálnu pohodu a subjektívnu záťaž opatrovateľov. Stratégie, ktoré boli pozitívne hodnotené u ľudí s frontotemporálnou demenciou s poruchami správania, zahŕňajú zjednodušenie sociálnych situácií, zníženie hluku a stimulácie, odstránenie prístupu ku kritickým predmetom (napr. kreditným kartám), úpravu vychádzok na verejnosti, vhodné podnety, zavedenie starých koníčkov a hier, pracovnú terapiu a muzikoterapiu.

Kognitívno-behaviorálna terapia
Táto forma psychologickej liečby znižuje príznaky depresie a úzkosti u ľudí s demenciou.
Intervencie zamerané na emócie

Hudobná terapia
U ľudí s demenciou muzikoterapia znižuje depresiu, zlepšuje sociálnu interakciu, zmierňuje problémové správanie a udržiava percepčno-motorické zručnosti. Muzikoterapia môže tiež zlepšiť depresívne príznaky a zmierniť úzkosť a stres.

Aromaterapia
U ľudí s demenciou sa aromaterapia používa na zníženie problémového správania, zlepšenie spánku a stimuláciu motivácie.

Overovanie
Niektoré štúdie preukázali zníženie problémového správania a depresívnych symptómov. Neboli zistené žiadne účinky na kognitívne schopnosti alebo činnosti každodenného života.

Viaczmyslová stimulácia
Multisenzorická stimulácia má pozitívne účinky na problémové správanie a náladu počas sedení a bezprostredne po nich. Dlhodobý prínos a zovšeobecnenie na iné prostredia, ako aj účinky na poznávanie a funkčné schopnosti sú otázne.
Intervencie zamerané na fyzickú aktivitu

Fyzické cvičenie zlepšuje fyzickú zdatnosť účastníkov a je spojené so znížením záťaže opatrovateľov v dôsledku problémového správania. Fyzická aktivita má tiež významný vplyv na schopnosť ľudí s demenciou vykonávať činnosti každodenného života.
Intervencie zamerané na opatrovateľov

Účasť na podporných skupinách vedených odborníkmi zlepšuje náladu opatrovateľov a znižuje záťaž. Tieto účinky pretrvávajú až 3 mesiace po ukončení programu. Vzdelávanie opatrovateľov v technikách modifikácie správania môže znížiť problémové správanie ľudí s demenciou. Medzi faktory, ktoré súvisia s úspechom skupín pre opatrovateľov, patrí teoretický základ intervencie, aktívna úloha účastníkov, priestor pre individuálne problémy a zameranie na zvládanie problémového správania.

Odkazy a ďalšia literatúra

 • Arntzen C, Holthe T, Jentoft R. Tracing the successful incorporation of assistive technology into everyday life for younger people with dementia and family carers. Dementia (London) 15: 646-662, 2014
 • Bahar-Fuchs A, Clare L, Woods B. Cognitive training and cognitive rehabilitation for mild to moderate Alzheimer's disease and vascular dementia (Review). Cochrane Database Syst Rev CD003260, 2013
 • Barton C, Ketelle R, Merrilees J, Miller B. Management of behavioral symptoms in frontotemporal and other dementias. Curr Neurol Neurosci Rep 16:14, 2016
 • Chien LY, Chu H, Guo JL et al. Caregiver support groups in patients with dementia: a meta analysis. Int J Geriatr Psychiatry 26: 1086-1098, 2011
 • Clare L, Linden DEJ, Woods RT et al. Goal-oriented cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer disease: A single-blind randomized controlled trial of clinical efficacy. Am J Geriatr Psychiatry 18: 928-39, 2010
 • Dickson K, Lafortune L, Kavanagh J, et al. Non-drug treatments for symptoms in dementia: an overview of systematic reviews of non-pharmacological interventions in the management of neuropsychiatric symptoms and challenging behaviours in patients with dementia. London: Policy Innovation Research Unit, 2012
 • Evans J, Brown M, Coughlan T, et al. A systematic review of dementia focused assistive technology. In: Kirosu M (editor) Human-Computer Interaction: Interaction Technologies. Cham: Springer 406-417, 2015
 • Farrajota L, Maruta C, Maroco J, et al. Speech therapy in primary progressive aphasia: a pilot study. Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2: 321-331, 2012
 • Forbes D, Forbes SC, Blake CM, et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev CD006489, 2015
 • Forrester LT, Maayan N, Orrell M et al. Aromatherapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev CD003150, 2014
 • García-Casal JA, Loizeau A, Csipke E, et al. Computer-based cognitive interventions for people living with dementia: a systematic literature review and meta-analysis. Aging Ment Health 21: 454-467, 2017
 • Gitlin LN, Winter L, Hodgson MPD, Hauck WW. A biobehavioral home-based intervention and the well-being of patients with dementia and their caregivers. The COPE randomized trial. JAMA 304: 983-99, 2010
 • Hill NTM, Mowszowski L, Naismith SL, et al. Computerised cognitive training in older adults with mild cognitive impairment or dementia: A systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry 174: 329-340, 2017
 • Huang HC, Chen YT, Chen PY et al. Reminiscence therapy improves cognitive functions and reduces depressive symptoms in elderly people with dementia: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Med Dir Assoc 16: 1087-1094, 2015
 • Ienca M, Fabrice J, Elger B, et al. Intelligent assistive technology for Alzheimer's disease and other dementias: a systematic review. J Alzheimer's Dis 56: 1301 – 1340, 2017
 • Kortte KB, Rogalski EJ. Behavioural interventions for enhancing life participation in behavioural variant frontotemporal dementia and primary progressive aphasia. Int Rev Psychiatry 25: 237-245, 2013
 • Neal M, Briggs M. Validation therapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev CD001394, 2003
 • Ojagbemi A, Owolabi M. Do occupational therapy interventions improve quality of life in persons with dementia? A meta-analysis with implications for future directions. Psychogeriatrics 17: 133-141, 2017
 • Parker D, Mills S, Abbey J. Effectiveness of interventions that assist caregivers to support people with dementia living in the community: a systematic review. Int J Evid Based Healthc 6: 137-172, 2008
 • Rao AK, Chou A, Bursley B, et al. Systematic review of the effects of exercise on activities of daily living in people with Alzheimer's disease. Am J Occup Ther 68:50-56, 2014
 • Sánchez A, Millán-Calenti JC, Lorenzo-López L, Maseda A. Multisensory stimulation for people with dementia: a review of the literature. Am J Alzheimer's Dis Other Demen 28: 7-2013
 • Smallfield S. Supporting adults with Alzheimer's disease and related major neurocognitive disorders and their caregivers: effective occupational therapy interventions. Am J Occup Ther 71: 7105170010p1-p4, 2017
 • Tay KW, Subramaniam P, Oei TP. Cognitive behavioural therapy can be effective in treating anxiety and depression in persons with dementia: a systematic review. Psychogeriatrics 19: 264-275, 2019
 • Travers C, Brooks D, Hines S, et al. Effectiveness of meaningful occupation interventions for people living with dementia in residential aged care: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep 14: 163-225, 2016
 • Van-der-Steen JT, van-Soest-Poortvliet MC, van-der-Wouden JC, et al. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev CD003477, 2017
 • Voigt-Radloff S, Ruf G, Vogel A, et al. Occupational therapy for elderly. Evidence mapping of randomised controlled trials from 2004-2012. Z Gerontol Geriatr 48: 52-72, 2015
 • Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia (Review). Cochrane Database Syst Rev CD005562, 2012
 • Zeng Z, Deng YH, Shuai T, et al. Effect of physical activity training on dementia patients: a systematic review with a meta-analysis. Chin Nurs Res 3: 168-175, 2016