Spolupráce s ďalšími odborníkmi

Kto potrebuje multidiciplinárny tím?

Je náročné zvládnuť komplexné potreby ľudí s chronickým ochorením ako je demencia bez pomoci. Najlepšie si s nimi dokážu poradiť odborníci pracujúci v multidisciplinárnom tíme. Takáto spolupráca je šetrná z hľadiska času a prináša uspokojivejšie výsledky v oblasti zdravia a sociálnych aspektov u ľudí s demenciou a ich opatrovateľov.

Aké sú ciele multidisciplinárnej spolupráce?

Medzi ciele multidisciplinárnej spolupráce patrí:

  • Zlepšiť prístup k starostlivosti
  • Poskytnúť včasnú diagnostiku a liečbu
  • Koordinovať intervencie
  • Budovať kapacity v oblasti manažmentu demencie v rámci multidiciplinárneho tímu
  • Poskytnúť jednoduché a cielené odporúčania
  • Zabezpečiť plynulý prechod v rámci systému starostlivosti
  • Redukovať chyby v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a predchádzať nepriaznivým výsledkom
  • Redukovať náklady na zdravotnú starostlivosť znížením prípadov nevhodného využívania zdrojov, vynakladania duplicitného úsilia a redukovaním miery inštitucionalizácie

Ako môže byť štruktúrovaný multidisciplinárny tím?

Multidisciplinárny tím pre starostlivosť o ľudí s demenciou zvyčajne zahŕňa buď lekára alebo vyškolenú zdravotnú sestru na pozícii koordinátora/ky starostlivosti, sociálnych pracovníkov, psychológov, ergoterapeutov, liečebných pedagógov a farmaceutov. Je dôležité, aby jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti z rôznych profesionálnych odvetví navzájom interagovali. Jednotlivé profesie sa často spoločne zameriavajú na rôzne symptómy, problémy a potreby.  Úspešná tímová spolupráca je charakterizovaná spoločným záväzkom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, dobrej komunikácii medzi členmi tímu a ocenením a pripisovaním hodnoty práci každého člena tímu smerom k zdieľanému cieľu zlepšiť kvalitu života ľudí s demenciou a ich opatrovateľov. V multidisciplinárnom tíme je nevyhnutné jasné vymedzenie povinností každého člena tímu.

Model multidisciplinárneho tímu v oblasti manažmentu demencie