Včasná diagnostika

Kedy ide o včasnú diagnostiku?

Diagnostika je včasná, keď je stanovená v čase trajektórie progresie demencie, keď ľudia s demenciou a ich rodinní príslušníci ako prví zaznamenajú zmeny v kognitívnych funkciách, aktivitách každodenného života, správaní a / alebo medziľudských vzťahoch (pozrite nasledujúci obrázok) a začnú mať obavy natoľko, že vyhľadajú pomoc zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Ide o obdobie, kedy môžu informácie z diagnostiky využiť na pochopenie toho, čo sa deje, na zmenu životného štýlu a plánovanie do budúcnosti.

V súčasnosti býva diagnostika v mnohých prípadoch oneskorená alebo je stanovená  až v stredne ťažkom alebo pokročilom štádiu demencie. Medzi hlavné dôvody patrí slabá informovanosť verejnosti o včasných príznakoch Alzheimerovej choroby, popieranie problémov u ľudí s demenciou a iné obranné mechanizmy, obavy lekárov týkajúce sa diagnostickej neistoty, nedostatočné možnosti liečby, emocionálny distres u rodinných príslušníkov pri Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií a mylné predstavy o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií.

Zmena súčasnej praxe a umožnenie včasnej diagnostiky závisí od zvyšovania povedomia o prvotných symptómoch  demencie u odborníkov ale i laickej verejnosti ako aj od zlepšenia poznatkov o výhodách včasnej diagnostiky a intervencie medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Ikona žiarovka

Diagnostika je včasná vtedy, keď začnú mať ľudia obavy zo zmien vo výkonnosti a správaní.

Aké sú výhody včasnej diagnostiky?

Včasná diagnostika demencie môže viesť k mnohým možným výhodám pre ľudí s demenciou, opatrovateľov, profesionálov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre spoločnosť vo všeobecnosti. Niektoré z možných výhod včasnej diagnostiky sú spoločné pre viac ako jednu z vyššie uvádzaných zúčastňujúcich sa strán, a jednou z najdôležitejších je, že včasná a citlivejšia diagnostická cesta môže pomôcť pacientom vyhnúť sa “medicínskemu nomádizmu”, ktorý začína hľadaním pomoci a končí získaním definitívnej diagnózy a liečby4. Rýchle zhodnotenie by tiež mohlo uľahčiť záchyt a liečbu iných alebo ďalších príčin problémov s pamäťou (napr. depresia, úzkosť, poruchy spánku) a stavov, ktoré vyžadujú okamžité konanie (napr. delírium, intoxikácia) a môže pomôcť vyhnúť sa predpisu liekov, ktoré zhoršujú kognitívne funkcie.

[Translate to Slovakian:] Icon lightning bulb

Včasná diagnostika poskytuje výhody ľuďom s demenciou, opatrovateľom a profesionálom.

Konkrétne výhody, prekážky a potenciálne riziká včasnej diagnostiky pre ľudí s demenciou, ich opatrovateľov a profesionálov sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Referencie a ďalšie čítanie

  • Blendon RJ, Benson JM, Wikler EM, et al. The impact of experience with a family member with Alzheimer’s Ddsease on views about the disease across five countries. Int J Alzheimers Dis 2012: 1–9, 2012.
  • Brooker D, Fontaine JL, Evans S, et al. Public health guidance to facilitate timely diagnosis of dementia: ALzheimer’s COoperative Valuation in Europe (ALCOVE) recommendations: Timely diagnosis of dementia. Int J Geriatr Psychiatry 29: 682–93, 2014
  • Carpenter BD, Xiong C, Porensky EK, et al. Reaction to a dementia diagnosis in individuals with Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc 56: 405–412, 2008.
  • Dubois B, Padovani A, Scheltens P, et al. Timely diagnosis for Alzheimer’s disease: A literature review on benefits and challenges. J Alzheimers Dis. 49: 617–631, 2015
  • Iliffe S, Robinson L, Brayne C et al. Primary care and dementia: 1. Diagnosis, screening and disclosure. Int J Geriatr Psychiatry 24: 895–901, 2009.
  • Prince M, Bryce R, Ferri C. World Alzheimer Report 2011: The benefits of early diagnosis and intervention. Alzheimer Disease International 2011 [http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2011.pdf
  • Samsi K, Abley C, Campbell S et al. Negotiating a labyrinth: experiences of assessment and diagnostic journey in cognitive impairment and dementia. Int J Geriatr Psychiatry 29 :58–67, 2014