Indikáciami pre umiestnenie človeka do opatrovateľského zariadenia

Aké sú základné potreby ľudí s demenciou?

Potreby ľudí s demenciou sú komplexné a individuálne rozmanité. Môžu byť rozdelené do 5 základných kategórií: informácie, kontrola príznakov, aktivita a zapájanie sa (participácia), sociálne vzťahy, autonómia a nezávislosť. Je zrejmé, že potreby človeka s demenciou úzko súvisia s kvalitou jeho života. Intervencie, ktoré uspokojujú potreby ľudí s demenciou prispievajú k zlepšeniu ich kvality života.

 

Ikona žiarovka

Uspokojovanie potrieb zlepšuje kvalitu života

Potreby ľudí s demenciou

Štádium

Kategórie potrieb

Informácie

Liečba a starostlivosť Psychosociálne Fyzické
Ľahké Ochorenie
Prognóza
Dostupné služby
Finančná podpora
Priania do budúcnosti

Kognitíva
Psychosociálne intervencie
Podporné technológie
Sprievodné zdravotné problémy

Aktivita
Participácia
Byť užitočný
Zastávať rolu
Cvičenie
Stredne ťažké Dostupné služby
Podpora pri zmenách (tranzíciách)

Dostupné služby
Podpora pri zmenách (tranzíciách)
Pamäťové pomôcky
Podpora pri aktivitách každodenného života
Manažment správania
Starostlivosť o seba
Mobilita
Bezpečnosť
Podporné technológie

Aktivity
Emocionálna podpora
Sociálne kontakty
Vzťahy
Prijatie
Zachovanie identity
Duchovná podpora
Opatrenie základných potrieb
Výživa
Cvičenie
Ťažké   Celková fyzická pohoda (wellbeing)
Manažment prežívania bolesti
Pohodlie
Bezpečnosť
Spoločnosť
Opatrenie základných potrieb
Hygiena
Výživa
Spánok

Môžu sa ľudia s demenciou zúčastňovať na rozhodovaní?

Schopnosť poukázať na voľbu a primerane sa rozhodnúť pre nejakú z volieb nie je narušená až do štádia ľahkej demencie. Avšak komplexné zhodnotenie, uvedomenie, odôvodnenie a porozumenie môžu byť oslabené. Schopnosť poskytnúť komplexný súhlas sa v priebehu ochorenia zhoršuje. To naznačuje, že ľudia s demenciou musia byť zapojení do procesu rozhodovania v ranom štádiu ochorenia a rozhodnutia a možnosti voľby musia byť prezentované zrozumiteľným spôsobom jedna po druhej.

Aké sú základné potreby neformálnych opatrovateľov?

Medzi základné potreby (rodinných) opatrovateľov ľudí s demenciou patria informácie (o diagnóze, prognóze, možnostiach liečby, dostupných služieb, organizovaní a financovaní starostlivosti), stratégie riešenia zmeneného správania osoby s demenciou (apatia, podráždenosť a iné), spôsoby zvládania vlastných zložitých emócií (hnev, distres, nervozita, žiaľ, depresia), rady ohľadom zvládania zmien v oblasti rolí a vzťahov (nové úlohy, konflikty rolí, strata vzájomnosti a blízkosti) a trénovanie komunikačných zručností.

Potreby ľudí s demenciou

Štádium

Kategórie poetrieb

Informácie

Psychosociálne

Služby

Ľahké Určenie diagnózy
Symptómy a progresia demencie
Riešenie poklesu v oblasti pamäťových schopností
Prístup k službám
Zmysluplné aktivity
Prijatie diagnózy
Riešenie zmien rolí a vzťahov
Podporná skupina pre opatrovateľov
Podpora pri starostlivosti o domácnosť
Podporné technológie
Stredne ťažké Manažovanie zmien v správaní (agitovanosť, podráždenosť, apatia)
Riešenie fyzických príznakov (výživa, hygiena, inkontinencia)
Riešenie svojich vlastných emocionálnych problémov (vina, hnev, žiaľ)
Konflikt rolí
Sledovanie vlastných záujmov
Boj proti izolácii
Vlastné zdravotné problémy
Financovanie starostlivosti
Otázky bezpečnosti
Úprava prostredia
Odľahčovacia služba
Denný pobyt pre seniorov
Ťažké Prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby
Výber vhodnej inštitúcie
Paliatívna starostlivosť
Rozhodnutia v konečnom štádiu Dostupné, cenovo prijateľné zariadenia

Uspokojovanie komplexných potrieb si vyžaduje plán starostlivosti

Potreby nevznikajú naraz a v priebehu ochorenia sa výrazne menia. Intervencie sa musia dopredu naplánovať a koordinovať, aby prichádzali v bode, kedy sú potrebné a aby bola využitá možnosť spolupráce. V ideálnom prípade by zapojení odborníci mali spolupracovať na vytvorení individuálneho plánu starostlivosti, ktorý zohľadňuje individuálne potreby súvisiace s pohlavím, etnickým pôvodom, vekom, stupňom vzdelania, doterajším životným štýlom a fyzickou kondíciou. Opatrovateľský tím by mal byť vedený lekárom (napr. všeobecným lekárom), zdravotnou sestrou alebo sociálnym pracovníkom.

Ikona žiarovka

Uspokojenie komplexných potrieb si vyžaduje tím a plán

Spolupráca sa oplatí

Spolupráca v tíme si vyžaduje od odborníkov vynaloženie väčšieho úsilia a väčšieho množstva času, ale je veľmi pravdepodobné, že to prinesie benefity v zmysle väčšej účinnosti liečby, menšej potreby opakovaných návštev u lekára a krízového manažmentu a väčšej spokojnosti s liečbou u ľudí s demenciou a opatrovateľov. Spolupráca prináša výhody všetkým zúčastneným.

Ďalšie čítanie

  • Hancock GA, Woods B, Challis D, Orrell M. The needs of older people with dementia in residential care. Int J Geriatr Psychiatry 21: 43-49, 2006  
  • Hansen A, Hauge S, Bergland A. Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers. BMC Geriatr 17: 211, 2017          
  • Kerpershoek L, de Vugt M, Wolfs C, Woods B, Jelley H, Orrell M, Stephan A, Bieber A, Meyer G, Selbaek G, Handels R, Wimo A, Hopper L, Irving K, Marques M, Goncalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti  O and Verhey F. "Needs and quality of life of people with middle-stage dementia and their family carers from the European Activcare Study. When informal care alone may not suffice." Aging Ment Health 25: 1-6, 2017
  • Khanassov V, Vedel I. Family physician-case manager collaboration and needs of patients with dementia and their caregivers: a systematic mixed studies review. Ann Fam Med 14: 166-177, 2016
  • Miranda-Castillo C, Woods B, Orrell M. The needs of people with dementia living at home from user, caregiver and professional perspectives: a cross-sectional survey. BMC Health Serv Res 13:43, 2013.
  • Rosa E, Luissignoli G, Sabbatini F, Chiappa A, Di Cesare S, Lamanna L, Zanetti O. Needs of caregivers of the patients with dementia. Arch Gerontol Geriatr 51: 54-58, 2010
  • Schmid R, Eschen A, Rüegger-Frey B, Martin M. Instruments for comprehensive needs assessment in individuals with cognitive complaints, mild cognitive impairment or dementia: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 27: 329-341, 2011
  • Shuman SB, Hughes S, Wiener JM, Gould E. Research on care needs and supportive approaches for persons with dementia. Washington, US Department of Health & Human Services 2017
  • Van der Roest, HG, Meiland FJ, Comijs HC, Derksen E, Jansen AP, van Hout HP, Jonker C. and Dröes RM. What do community-dwelling people with dementia need? A survey of those who are known to care and welfare services. Int Psychogeriatr 21: 949-965, 2009
  • Von Kutzleben M, Schmid W, Halek M, Holle B and Bartholomeyczik S. Community-dwelling persons with dementia: What do they need? What do they demand? What do they do? A systematic review on the subjective experiences of persons with dementia. Aging Ment Health 16: 378-390, 2012