Prehľad služieb

Aké požiadavky by služby a zariadenia mali spĺňať?

Domov Komunita Inštitúcie
 • domáce tiesňové volanie
 • opatrovateľská služba
 • výpomoc v domácnosti
 • dovoz dennej stravy
 • podporné skupiny, stretnutia ľudí s demenciou
 • podporné skupiny pre domácich opatrovateľov
 • odľahčovacia služba
 • denné centrá
 • rezidenčná starostlivosť
 • asistované bývanie
 • oddelenia špecializovanej starostlivosti
 • paliatívna starostlivosť

V priebehu choroby sa menia potreby ľudí s demenciou a ich neformálnych (rodinných) opatrovateľov. V počiatočnom štádiu ľudia s demenciou a ich rodina potrebujú služby, ktoré ich podporujú pri udržiavaní bežného života a v doterajšom živote v domácnosti s čo najmenšími zmenami. V štádiu stredne ťažkej demencie môže byť potrebná pomoc zo strany komunity, čím sa podporí starostlivosť o človeka poskytovaná rodinnými príslušníkmi. V pokročilom štádiu si rastúca potreba pomoci môže vyžadovať nahradenie domácej starostlivosti a podpory v komunite inštitucionálnymi službami.

Služby poskytovania podpory v domácnosti

Služby, ktoré poskytujú domácu podporu, majú množstvo výhod. Nedochádza k zmene prostredia, na ktoré je človek s demenciou zvyknutý, takže sa vyhneme problémom s prispôsobovaním, môžu zostať predchádzajúce záujmy a záľuby, ako aj spoločenské vzťahy a náklady sú relatívne nízke. Služby v domácnosti nemusia byť dostatočné v prípade akútnej choroby osoby s demenciou alebo opatrovateľa, pre ľudí, ktorí sa často strácajú, majú poruchy spánku, trpia vážnou inkontinenciou, alebo môže u nich dôjsť k  domácnosti (plyn, oheň, voda).

 • Domáce tiesňové volanie – Linka nepretržitej prevádzky aktivovaná zariadením, ktoré sa môže nosiť na zápästí, poskytuje monitorovanie a pohodlný a rýchly prístup k pohotovostným službám.

 • Opatrovateľská služba Mobilné profesionálne služby, ktoré prídu do domácnosti a starajú sa o lieky, injekcie, osobnú hygienu, starostlivosť pri inkontinencii a poskytujú poradenstvo pri riešení náročných problémov.

 • Profesionálni opatrovatelia Špeciálne vyškolený personál, ktorý pomáha pri upratovaní, nákupe či asistencii ľuďom v domácnosti.

 • Dovoz/Rozvoz stravy Mnoho organizácií (na Slovensku najmä mestská časť, pozn. prekladateľa) ponúka stravu, ktorá sa privádza do domovov ľudí kedykoľvek počas dňa.

Služby poskytujúce podporu v komunite

 • Denné centrá pre seniorov (Peer Groups) – Pravidelné stretnutia ľudí s demenciou v počiatočnom štádiu, kde si môžu vymieňať skúsenosti, zúčastňovať sa na činnostiach a získať emocionálnu podporu.

 • Podporné skupiny opatrovateľov – Pravidelné stretnutia rodinných a iných neformálnych opatrovateľov, kde dostávajú informácie o chorobách svojich blízkych a získavajú zručnosti týkajúce sa komunikácie, aktivít pre ľudí s demenciou, ako aj dostupných služieb a zdrojov.

 • Odľahčovacia služba Niektoré zariadenie sociálnych služieb poskytujú dočasnú starostlivosť o človeka s demenciou mimo domova. Pobyt je na určitú dobu, keď je potrebná intenzívnejšia starostlivosť. Po jej uplynutí sa klient vracia do svojho domova.

 • Denné stacionáre pre seniorov a dospelých – Tieto zariadenia prijímajú 10 - 20 hostí na niekoľko hodín počas dňa alebo celého dňa, jeden alebo viac dní v týždni, kde sa poskytuje strava, programy, aktivity a určitý dohľad.

Inštitucionálne služby

Rezidenčné bývanie – Ľudia s demenciou v miernych až stredných štádiách často trávia v tomto prostredí dosť času. Denná osobná starostlivosť im umožňuje udržiavať si zdravie a bezpečnosť a zachovávať si určitú nezávislosť, izby sú stále súkromné, ale starostlivosť, ktorú personál poskytuje, nie je určená na to, aby bola k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na Slovensku takéto typy zariadení nie sú k dispozícií.

Asistované bývanie Skupinové obytné zariadenia sú vhodné pre ľudí trpiacich demenciou, ktorí nemajú veľa zdravotných problémov, ale potrebujú pomoc pri komplexnejších činnostiach každodenného života. Obyvatelia obvykle bývajú v súkromnom byte a personál je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Na Slovensku takéto typy zariadení chýbajú.

Oddelenia špecializovanej starostlivosti – Ideálne sú jednotky špeciálnej starostlivosti malé podobné ako byty s 8 až 12 jednotlivcami. Väčšinou bývajú súčasťou zariadení sociálnych služieb. Jednotky sú špeciálne navrhnuté pre ľudí s demenciou, poskytujú bezpečnosť obyvateľov prostredníctvom systémov zamykania dverí a označenia. Dohľad poskytujú pracovníci, ktorí sú vyškolení na zvládanie behaviorálnych a psychologických symptómov demencie.

Paliatívna starostlivosť – Paliatívnu starostlivosť môžu poskytovať v rámci iných typov ústavných služieb (napr. v jednotkách špeciálnej starostlivosti. Na Slovensku prebieha paliatívna starostlivosť na geriatrických oddeleniach nemocníc, hospicoch a zariadeniach sociálnych služieb) odborníci vzdelaní v poskytovaní paliatívnej starostlivosti. V konečných štádiách života je tiež možné presťahovať sa do paliatívneho opatrovateľského domu - hospicu, kde sa bude poskytovať špecializovanejšia paliatívna starostlivosť.

Paliatívna starostlivosť

Paliatívnu starostlivosť môžu poskytovať v rámci iných typov ústavných služieb (napr. v jednotkách špeciálnej starostlivosti. Na Slovensku prebieha paliatívna starostlivosť na geriatrických oddeleniach nemocníc, hospicoch a zariadeniach sociálnych služieb) odborníci vzdelaní v poskytovaní paliatívnej starostlivosti. V konečných štádiách života je tiež možné presťahovať sa do paliatívneho opatrovateľského domu - hospicu, kde sa bude poskytovať špecializovanejšia paliatívna starostlivosť.